ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2593-4506 โทรสาร 0-2593-4505

การใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก

 • การสมัครเป็นสมาชิก
  1. ทุกคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
  2. ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะให้สมัครได้เมื่อผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับรอง
  3. นักเรียน นักศึกษา สมัครได้โดยนำบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนมาแสดงควบคู่กัน โดยไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้านได้


 • หลักฐานในการสมัครสมาชิก
          1   รูปถ่าย (หน้าตรง)  ขนาด  1 นิ้ว  หรือ  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
          2.  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  แผ่น

  • ระเบียบการยืมหนังสือทั่วไป
           1. เมื่อสมัครเป็นสมาชิก สามารถยืมหนังสือได้ ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ยกเว้นหนังสือชุดยืมได้   
               ครั้งละ ไม่เกิน 2 ชุด ไม่เกิน 7 วัน
           2. ห้ามนำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมาใช้ในการยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น
           3. หนังสือแต่ละเล่มสามารถยืมติดต่อกันได้ ถ้ายังอ่านไม่จบ นำมาคืนแล้วยืมต่อ
              
  ต้องนำบัตรสมาชิกมาทุกครั้ง เมื่อยืมหรือคืน
  • ระเบียบการคืน
           1. การคืนหนังสือ / สื่อโสตวัสดุ ต้องคืนภายในวันที่กำหนด
           2. หากสมาชิกคืนหนังสือ / สื่อโสตวัสดุ เกินกำหนด จ่ายค่าปรับวันละ 1 บาท / เล่ม
      

  • จำนวนหนังสือ / สื่อที่ให้บริการ แยกประเภท ดังนี้
            -   จำนวนหนังสือ ทั้งหมด 8,325 เล่ม
            -   วารสาร 36 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ
            -   VCD. 594 เรื่อง สื่อ อื่น ๆ (ระบุประเภท)
            -   VDO. จำนวน 129 เรื่อง
            -   เทปคลาสเซ็ท จำนวน 25 ตลับ
            -   โทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
            -   เครื่องเล่น VCD จำนวน 1 เครื่อง
            -   เครื่องเล่น VDO จำนวน 1 เครื่อง
            -   วิทยุเทป จำนวน 1 เครื่อง