ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2593-4506 โทรสาร 0-2593-4505

ประวัติความเป็นมา

บรรยากาศของห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
         ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก  ได้ประกาศจัดตั้ง  และดำเนินการเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก  เมื่อปี  พ.ศ.  2529  จัดให้บริการกับสมาชิกและประชาชน  โดยครั้งแรกอาศัยอาคารที่ว่าการอำเภอสามโคก  (หลังเก่า)  เป็นอาคารที่ทำการห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก  

          ในปี  2543 กรมการปกครองจะซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมและอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสามโคก ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคกจึงย้ายออกมาอยู่ที่อาคารพาณิชย์หลังวัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย เภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
          ในปี 2545  พระธรรมเมธาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ(พระอารามหลวง) อนุญาตให้ใช้อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจ้นทน์กะพ้อเป็นที่ทำการของ กศน.อำเภอสามโคก และห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคกให้บริการมาจนมรณะภาพ 
          ปี 2550  อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร  กศน.สามโคก ซึ่งรวมถึงห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก จึงย้ายที่ทำการใหม่ในวันที่  26  พฤษภาคม  2550  ปัจจุบันอยู่ที่อาคารพาณิชย์ตรงข้ามปั๊มปตท. สามโคก ถนนปทุมธานี-สามโคก      จากถนนสายปทุมธานี-สามโคก    ห่างจากสี่แยกสันติสุข ประมาณ  3  กม.  มาถึงที่ทำการได้โดย  รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-บ้านแพน  นนทบุรี-บ้านแพน    สายปทุมธานี-บางไทร   ปทุมธานี-ท้ายเกาะ   และ  รถสองแถวสามโคก-ปทุมธานี

ที่ตั้งห้องสมุด        
           อาคารพาณิชย์ตรงข้ามปั๊ม  ปตท.สามโคก  เลขที่  80/8  หมู่  2  ตำบลสามโคก 
อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  12160 


โทรศัพท์     
                โทร. 0-2593-4506   โทรสาร  0-2593-4505